ஹர்ஷினி

நான் வளர்கிறேன் அம்மா

Lilypie - Personal pictureLilypie

Wednesday, May 13, 2009

@.ஒன்று யாவர்க்கும் தலை ஒன்று

ஒன்று யாவர்க்கும் தலை ஒன்று

இரண்டு முகத்தில் கண் இரண்டு

மூன்று முக்காலிக்குக் கால் மூன்று

நான்கு நாற்காலிக்குக் கால் நான்கு

ஐந்த் ஒருகை விரல் ஐந்து

ஆறு ஈயின் கால் ஆறு

ஏழு வாரத்தின் நாள் ஏழு

எட்டு சிலந்தியின் கால் எட்டு

ஒன்பது தானியம் வகை ஒன்பது

பத்து இருகை விரல் பத்து

No comments: