ஹர்ஷினி

நான் வளர்கிறேன் அம்மா

Lilypie - Personal pictureLilypie

Friday, August 21, 2009

குரங்கும் குல்லாய் வியாபாரியும்

குரங்கும் குல்லாய் வியாபாரியும்

வீதி தோறும் குல்லாதான் வித்து வந்தான் வியாபாரி

அலைஞ்ச களைப்புத் தீரவே பத்து நிமிடம் தூங்கினான்

கொஞ்ச நேரம் போனது குரங்கு கூட்டம் சேர்ந்தது

ஆளுக்கொரு குல்லாயை அடுத்தடுத்தாய் எடுத்தது

குல்லாய் எடுத்த குரங்கது குதிச்சு குதிச்சு ஆடுது

கண்ணயர்ந்த வியாபாரி கண்விழித்து பார்த்தானே

குல்லாய் இன்றி போகவே குரங்கை நோக்கி ஓடினான்

என்ன செய்தும் குரங்கது குல்லாய் தர மறுத்தது

சற்று நேரம் யோசித்தான் சரியான வழி கிடைத்தது

தலையில் இருந்த குல்லாயை குரங்கை நோக்கி வீசினான்

குல்லா கண்ட குரங்கது கோபத்துடன் பார்த்தது

ஆளுக்கொரு குல்லாயை அடுத்தடுத்து எரிந்தது

குல்லாய் எடுத்த வியாபாரி குரங்கை விடுத்து ஓடினான்

No comments: