ஹர்ஷினி

நான் வளர்கிறேன் அம்மா

Lilypie - Personal pictureLilypie

Tuesday, February 24, 2009

@ .அணிலே அணிலே


அணிலே அணிலே ஓடி வா

அழகிய அணிலே ஓடி வா;

கொய்யா மரம் ஏறி வா

குண்டுப்பழம் கொண்டு வா;

பாதிப்பழம் உன்னிடம்

மீதிப் பழம் என்னிடம்;

கூடிக்கூடி இருவரும்

கொறித்துக் கொறித்துத் தின்னலாம்

No comments: